A B

Ford Transit*567ATI, (#36377)

PiltPiltPilt
Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 768,00 EUR
12 016,59 EEK 69%
Sissemaks 0%: 0,00 EUR
Oksjoni algus: 2015-08-17 10:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Aadress: Tartu mnt 16b,Tallinn

Lisainfo

Ehitusaasta: 1998
Kütus: Diisel
Mark: Ford
Mootor (KW): 74
Mootor (l): 2496
Mudel: Transit
Registrimärk: 567ATI
Tüüp: Kaubik
VIN kood: WF0LXXGBVLWJ62721
Värv: tumepunane

Oksjoni tingimused

www.haamer.net

Ametlik teadaanne

Avaldamise algus: 27.07.2015
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel www.haamer.net vara:
Kuulutus avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded, veebikeskkonnas: www.haamer.net ja https://www.auction.ee/.
Enampakkumise teate avaldamise alus: täitemenetluse seadustik § 78, § 84.
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb elektroonilisel enampakkumisel e-oksjonikeskonnas internetis aadressil www.haamer.net OLEG TURTŠIN´le kuuluva vallasasja:
1) Ford Transit, reg.märk 567ATI, värvus tumepunane, tehasetähis: WF0LXXGBVLWJ62721, mootori tüüp diisel, ehitusaasta 1998, mootori võimsus 74 kW, mootori maht 2496 cm3. Sõidukil puudub ukse-ja süüteluku võti.
Keelumärked / vara kasutamise piirangud ja erimärkused: vara on arestitud kohtutäitur Kaire Põlts poolt 18.03.2013. Registrisse on seatud võlgniku nimel registreeritud varale käsutamise keelumärge käesoleva täitemenetluse raames. Käsutamise keelumärge kuulub kustutamisele peale enampakkumise parimaks tunnistamist.
Isikud, kellel on õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada. Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, peavad saavutama kokkuleppe sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamise või peatamise.

Vara alghind on 768 EUR. Tagatisraha määratud ei ole.
Enampakkumine algab (pakkumiste tegemise algusaeg) 17.08.2015. a kl 10:00.
Enampakkumine lõppeb 24.08.2015. a kl 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 01.15 minutit.

Pikeneva lõpu intervall: Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte kauem kui 120 tunni möödumisel kuulutuses märgitud enampakkumise lõpu ajast. Kui enampakkumise lõpu ajal esineb oksjonikeskkonnas katkestus, peatub enampakkumine katkestuse ajaks ja jätkub pärast katkestuse lõppemist. Enampakkumise lõpu aeg lükkub katkestuse aja võrra edasi.

Enampakkumisele registreerimise kord
1. Enampakkumisele registreerimine toimub e-oksjonikeskkonnas www.haamer.net;
2. Enampakkumisele registreerimese tähtpäev on 17.08.2015. a kell 10.00;
3. Enampakkumisele registreerimeseks tuleb esitada oksjonikeskkonnas järgmised andmed: hinnapakkuja nimi, elukoht või asukoht, e-posti aadress ja telefoni nr, isiku tuvastamine ID-kaardi alusel oksjonikeskkonnas, esindaja puhul esindusõiguse aluseks olev dokument;
4. Kui enampakkumisel müüakse vallasasja, mille alghind ei ületa 1000 eurot, saab enampakkumisele registreerida vahetult enne pakkumise tegemist. Selleks edastada avaldus enampakkumisel osalemiseks punktis nr 3 viidatud andmetega (sh isikut tõendava dokumendi koopia) ja viide müüdavale varale, kohtutäituri büroole andre.rebenko@taituriabi.just.ee
5. Enampakkumisel osaleda sooviv isik registreerib end enampakkumise kuulutuses märgitud korras
6. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele, ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.
Enampakkumisel võivad pakkujana osaleda kõik isikud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Enampakkumisel võivad kaasa pakkuda ka võlgnik ja sissenõudja. Enampakkumisel ei või isiklikult ega esindajana osaleda kohtutäitur ega isik, kes on viibinud manukana vara arestimise juures, samuti isik, kes korraldab enampakkumist või kes on manukas enampakkumise läbiviimisel, ning sellise isiku arvel tegutsev isik.
Kohtutäitur lükkab tagasi tühise pakkumise. Tühiseks pakkumiseks loetakse eelkõige: pakkumist, mis ei kata alghinda; selle isiku pakkumist, kes ei tohi enampakkumises osaleda; tingimuslikku pakkumist. Kohtutäitur võib tagasi lükata enampakkumise nurjamise kavatsusega tehtud pakkumise. Kui pakkumise kehtivus sõltub pakkujat esindava isiku esindusõiguse ulatusest või muu isiku nõusolekust, lükkab kohtutäitur pakkumise tagasi, kui esindusõigust või nõusolekut ei tõendata viivitamata. Kui parim pakkuja on loovutanud ostja õigused teisele isikule ja see isik võtab üle ka parimast pakkumisest tulenevad kohustused, esitatakse sellekohased avaldused kohtutäiturile ostuhinna tasumise tähtaja jooksul.
Ostuhinna tasumine: Asja müügi korral elektroonilisel enampakkumisel tuleb ostu tasumine teostada hiljemalt järgmisel tööpäeval peale enampakkumist. Kui ostuhind ületab 12700 EUR tuleb 1/10 ostuhinnast tasuda kohe peale enampakkumist ning ülejäänud ostuhind 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda peale enampakkumist. Koheseks tasumiseks loetakse ostuhinna tasumist sularahas või kohtutäituri määratud kontole. Kui ostuhind tasutakse kohtutäituri määratud kontole, loetakse ostuhind kohtutäiturile tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest ostuhinna ulatuses. Kohtutäitur võib kohese tasumisena aktsepteerida ka vähemalt ostuhinna suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid.
Ostmine laenuga: Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates.Ostuhinna tasumist laenuga ei saa taotleda võlgnik.
Müüdud asja juhusliku hävimise riisiko üleminek ja vastutus asja puuduste eest: Asja müümisel täitemenetluses läheb müüdava asja juhusliku hävimise riisiko ostjale üle asja üleandmise ajast. Üleandmisest alates kannab ostja kõik asjaga seotud kulud ja koormatised ning saab kogu kasu. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur ega võlgnik müüdud asja puuduste eest. See ei välista kohtutäituri ega võlgniku võimalikku vastutust õigusvastaselt tekitatud kahju eest.
Elektroonilisel enampakkumisel osalevate isikute vastuväited: Elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud võivad esitada vastuväited enampakkumiste läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Kohtutäitur kannab vastuväited enampakkumise akti. Kui vastuväiteid ei esita, ei ole neil õigust kaevata akti ebaõige koostamise peale ega akti ebaõigsusele ega enampakkumise oluliste tingimuste rikkumisele hiljem tugineda.
Varaga tutvumine: Vallasasjaga tutvumine toimub 11.08.2015. a kl 11:00, aadressil Tartu mnt 16b, Tallinn. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole / tel 6836391, 5034550, e-post andre.rebenko@taituriabi.just.ee.

Alghind: 768 euro(t).

Omanik: OLEG TURTŠIN (isikukood 36706250287)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida www.haamer.net .

Enampakkumisele registreerimine algab 17.08.2015 kell 10.00 ja lõpeb 24.08.2015 kell 09.45.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 17.08.2015 kell 10.00 ja lõpeb 24.08.2015 kell 10.00. Pikeneva lõpu intervall on 1.15 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Vallasasjaga tutvumine toimub 11.08.2015. a kl 11:00, aadressil Tartu mnt 16b, Tallinn. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole / tel 6836391, 5034550, e-post andre.rebenko@taituriabi.just.ee.
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Andre Rebenko
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande number 821914

Pilt Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Gonsiori tn 17-5 Lisa järjehoidjatesse

Korter 126,4m2

220 000,00 EUR 18%     2015-08-06 10:00:00
Pilt Harjumaa, Tallinna linn, Pirita linnaosa, Merivälja tee 5-E405 Lisa järjehoidjatesse

Eluruum 142,6m2

265 000,00 EUR 28%     2015-08-06 10:00:00
Pilt Harjumaa, Tallinna linn, Kesklinna linnaosa, Jüri Vilmsi tn 5- büroo nr 19 ja parkimiskohad Lisa järjehoidjatesse

Büroo 489 m2. ja 0 korruse parkimiskohad -1 korrusel

380 000,00 EUR 41%     2015-08-06 10:00:00
Pilt AU Projekt OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12269204

125,00 EUR     2015-08-06 10:00:00
Pilt Paldiski linn, Sadama tn 8-41 Lisa järjehoidjatesse

Korter 38,3m2

5 062,50 EUR 68%     2015-08-10 10:00:00
Pilt Ford Transit*567ATI, Lisa järjehoidjatesse

diisel, ehitusaasta 1998, mootori võimsus 74 kW, mootori maht 2496 cm³.

768,00 EUR 69%     2015-08-17 10:00:00
Pilt LI Group OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12072631

200,00 EUR     2015-08-17 10:00:00
Pilt Happy Shop OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12157215

200,00 EUR     2015-08-17 10:00:00
Pilt Pärnumaa, Pärnu linn, Haapsalu mnt 80a Lisa järjehoidjatesse

Väike maja.

43 438,00 EUR     2015-08-17 11:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Lõime tn 20-420 Lisa järjehoidjatesse

Eluruum, mille üldpind on 12,10 m2

8 500,00 EUR     2015-08-17 12:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Lõime tn 20-307 Lisa järjehoidjatesse

Eluruum, mille üldpind on 12,60 m2

3 000,00 EUR     2015-08-17 13:00:00
Pilt OÜ Airotel Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 11651203

100,00 EUR     2015-08-18 10:00:00
Pilt Urbanista Style OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12575361

2 500,00 EUR     2015-08-18 10:00:00
Pilt Promexline OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12333824

250,00 EUR     2015-08-18 10:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Asunduse tn 4-25 Lisa järjehoidjatesse

Korter 76,4m2

70 000,00 EUR     2015-08-18 11:00:00
Pilt Järva maakond, Koeru vald, Vuti küla, Kalju Lisa järjehoidjatesse

1/8 kaasomandist.

900,00 EUR     2015-08-18 12:00:00
Pilt Järva maakond,Koeru vald, Visusti küla, Tuumi Lisa järjehoidjatesse

Elektrooniline enampakkumine 1/8 kaasomandist

1 148,00 EUR 52%     2015-08-18 12:00:00
Pilt Sangaste vald, Kurevere küla, Tuurna Lisa järjehoidjatesse

Jääb ära Kinnistu 3,15ha

8 000,00 EUR     2015-08-18 13:00:00
Pilt Tartu maakond, Rõngu vald, Uderna küla, Ravila-1 Lisa järjehoidjatesse

2-toaline, eluruumi pind 55.8 m², elamispind 32,9 m².

4 219,00 EUR 58%     2015-08-18 14:00:00
Pilt Raplamaa, Kehtna vald, Lellapere küla, Pere-8 Lisa järjehoidjatesse

Korter 39,5m2

3 375,00 EUR 44%     2015-08-19 11:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Erika tn 5a-69/70 Lisa järjehoidjatesse

Korter 34,8m2

2 000,00 EUR     2015-08-19 12:00:00
Pilt Harjumaa, Keila vald, Klooga alevik, Metsa-Linsi Lisa järjehoidjatesse

maatulundusmaa pindala 8,79 ha.

47 933,00 EUR 25%     2015-08-19 14:00:00
Pilt Raplamaa, Märjamaa vald, Konuvere küla, Konuvere Elamu-korter3 Lisa järjehoidjatesse

eluruum , mille üldpind on 49,20 m²

3 000,00 EUR 25%     2015-08-19 15:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Muhu tn 4-59 Lisa järjehoidjatesse

Jääb ära Korter 32,7m2

15 000,00 EUR     2015-08-24 11:00:00
Pilt Põlvamaa, Mooste vald, Kastmekoja küla, Männiku Lisa järjehoidjatesse

Kinnistu 22044m2

5 625,00 EUR 44%     2015-08-25 11:00:00
Pilt Põlva maakond ,Mooste vald, Kadaja küla, Palu A-48,Salu Lisa järjehoidjatesse

Maatulundusmaa 2,6 ha.

8 438,00 EUR 44%     2015-08-25 11:00:00
Pilt Maardu linn, Ringi tn 3-43 Lisa järjehoidjatesse

korter 77,9m2

34 875,00 EUR 44%     2015-08-27 13:00:00
Pilt Keila linn, Rõõmu tänav Lisa järjehoidjatesse

transpordimaa pindala 1166 m2

800,00 EUR 20%     2015-08-28 13:00:00
Pilt Harju maakond, Rae vald, Patika küla, Sirmiku tee 41 Lisa järjehoidjatesse

½ kaasomandist

7 500,00 EUR     2015-08-31 11:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Pallasti tn 34c-47 Lisa järjehoidjatesse

Korter hüpoteegiga.

1 000,00 EUR     2015-08-31 12:00:00
Pilt OÜ Merta Lisa järjehoidjatesse

Reg.kood 10130206

225,00 EUR     2015-09-03 12:00:00
Pilt OÜ Trideston Hulgi Lisa järjehoidjatesse

reg.-kood 10652502

2 122,00 EUR 70%     2015-09-03 12:00:00
Pilt Paldiski linn, Sadama tn 29-3 Lisa järjehoidjatesse

korter 50,2m2.

6 537,00 EUR 70%     2015-09-04 12:00:00