A B

Wifi ruuter Linksys, WIRELESS-G, mudeli nr WRT54G (#36149)

PiltPiltPiltPilt
Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 6,00 EUR
93,88 EEK 60%
Sissemaks 0%: 0,00 EUR
Oksjoni algus: 2015-04-06 14:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Aadress: Tartu mnt 16b,Tallinn

Kirjeldus

VER. 7, 2.4 GHZ.

Oksjoni tingimused

Enampakkumisele registreerimine toimub kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee

Ametlik teadaanne

25.03.2015

Enampakkumise teate avaldamise alus: täitemenetluse seadustik § 78, § 84.
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas (internetis aadressil https://www.oksjonikeskus.ee/) CITYSMART OÜ-le (12230484) kuuluva alljärgneva vallasasja:

Enampakkumine algab (pakkumiste tegemise algusaeg) 06.04.2015. a kl 14:00.
Enampakkumine lõppeb 14.04.2015. a kl 14:00.
Wifi ruuter Linksys, WIRELESS-G, mudeli nr WRT54G, VER. 7, 2.4 GHZ.
Vallasasja alghind: 6.00 EUR.

Vara on arestitud kohtutäitur Kaire Põlts poolt 20.05.2014. Isikud, kellel on õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada. Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, peavad saavutama kokkuleppe sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamise või peatamise.

Tagatisraha määratud ei ole. Pikeneva lõpu intervall on 5 minutit.

Pikeneva lõpu intervall: Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte kauem kui 120 tunni möödumisel kuulutuses märgitud enampakkumise lõpu ajast. Kui enampakkumise lõpu ajal esineb oksjonikeskkonnas katkestus, peatub enampakkumine katkestuse ajaks ja jätkub pärast katkestuse lõppemist. Enampakkumise lõpu aeg lükkub katkestuse aja võrra edasi.

Enampakkumisele registreerimise kord:
1. Enampakkumisele registreerimine toimub kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee;
2. Enampakkumisele registreerimese tähtpäev on 06.04.2015. a kell 14:00;
3. Enampakkumisele registreerimeseks tuleb esitada oksjonikeskkonnas järgmised andmed: hinnapakkuja nimi, elukoht või asukoht, e-posti aadress ja telefoni nr, isiku tuvastamine ID-kaardi alusel oksjonikeskkonnas, esindaja puhul esindusõiguse aluseks olev dokument;
4. Kui enampakkumisel müüakse vallasasja, mille alghind ei ületa 1000 eurot, saab enampakkumisele registreerida vahetult enne pakkumise tegemist. Selleks edastada avaldus enampakkumisel osalemiseks punktis nr 3 viidatud andmetega (sh isikut tõendava dokumendi koopia) ja viide müüdavale varale, kohtutäituri büroole kadri.noor@taituriabi.just.ee.
5. Enampakkumisel osaleda sooviv isik registreerib end enampakkumise kuulutuses märgitud korras ja tähtajal.
6. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.
Enampakkumisel võivad pakkujana osaleda kõik isikud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Enampakkumisel võivad kaasa pakkuda ka võlgnik ja sissenõudja. Enampakkumisel ei või isiklikult ega esindajana osaleda kohtutäitur ega isik, kes on viibinud manukana vara arestimise juures, samuti isik, kes korraldab enampakkumist või kes on manukas enampakkumise läbiviimisel, ning sellise isiku arvel tegutsev isik.
Kohtutäitur lükkab tagasi tühise pakkumise. Tühiseks pakkumiseks loetakse eelkõige: pakkumist, mis ei kata alghinda; selle isiku pakkumist, kes ei tohi enampakkumises osaleda; tingimuslikku pakkumist. Kohtutäitur võib tagasi lükata enampakkumise nurjamise kavatsusega tehtud pakkumise. Kui pakkumise kehtivus sõltub pakkujat esindava isiku esindusõiguse ulatusest või muu isiku nõusolekust, lükkab kohtutäitur pakkumise tagasi, kui esindusõigust või nõusolekut ei tõendata viivitamata. Kui parim pakkuja on loovutanud ostja õigused teisele isikule ja see isik võtab üle ka parimast pakkumisest tulenevad kohustused, esitatakse sellekohased avaldused kohtutäiturile ostuhinna tasumise tähtaja jooksul.
Ostuhinna tasumine: Asja müügi korral elektroonilisel enampakkumisel tuleb ostu tasumine teostada hiljemalt järgmisel tööpäeval peale enampakkumist. Kui ostuhind ületab 12700 EUR tuleb 1/10 ostuhinnast tasuda kohe peale enampakkumist ning ülejäänud ostuhind 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda peale enampakkumist. Koheseks tasumiseks loetakse ostuhinna tasumist sularahas või kohtutäituri määratud kontole. Kui ostuhind tasutakse kohtutäituri määratud kontole, loetakse ostuhind kohtutäiturile tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest ostuhinna ulatuses. Kohtutäitur võib kohese tasumisena aktsepteerida ka vähemalt ostuhinna suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid.
Ostmine laenuga: Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Ostuhinna tasumist laenuga ei saa taotleda võlgnik.
Müüdud asja juhusliku hävimise riisiko üleminek ja vastutus asja puuduste eest: Asja müümisel täitemenetluses läheb müüdava asja juhusliku hävimise riisiko ostjale üle asja üleandmise ajast. Üleandmisest alates kannab ostja kõik asjaga seotud kulud ja koormatised ning saab kogu kasu. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur ega võlgnik müüdud asja puuduste eest. See ei välista kohtutäituri ega võlgniku võimalikku vastutust õigusvastaselt tekitatud kahju eest.
Elektroonilisel enampakkumisel osalevate isikute vastuväited: Elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud võivad esitada vastuväited enampakkumiste läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Kohtutäitur kannab vastuväited enampakkumise akti. Kui vastuväiteid ei esita, ei ole neil õigust kaevata akti ebaõige koostamise peale ega akti ebaõigsusele ega enampakkumise oluliste tingimuste rikkumisele hiljem tugineda.
Varaga tutvumine: Tutvumise soovist teatada kohtutäituri büroole tel 683 6397, e-post kadri.noor@taituriabi.just.ee.

Pilt Saare maakond Leisi vald, Liiva küla;Nurme küla ja Peederga küla Eero Lisa järjehoidjatesse

1/2 kaasomandi osa 5 kinnistust .

14 000,00 EUR     2015-03-31 11:00:00
Pilt Paldiski linn, Sadama tn 8-41 Lisa järjehoidjatesse

Korter 38,3m2

9 000,00 EUR 44%     2015-03-31 12:00:00
Pilt Tartu maakond, Rõngu vald, Uderna küla, Ravila-1 Lisa järjehoidjatesse

2-toaline, eluruumi pind 55.8 m², elamispind 32,9 m².

7 500,00 EUR     2015-03-31 13:00:00
Pilt Ida-Virumaa, Avinurme vald, Tammessaare küla, Künka Lisa järjehoidjatesse

Üldpinnaga 4,24 ha, ehitised puuduvad.

4 500,00 EUR 44%     2015-04-01 12:00:00
Pilt Lääne-Virumaa, Tapa vald, Loksu küla, Rajasilla Lisa järjehoidjatesse

Talu.

2 500,00 EUR     2015-04-06 10:00:00
Pilt Wifi ruuter Linksys, WIRELESS-G, mudeli nr WRT54G Lisa järjehoidjatesse

VER. 7, 2.4 GHZ.

6,00 EUR 60%     2015-04-06 14:00:00
Pilt 1/6 Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Tallinna tn 8 Lisa järjehoidjatesse

osa majast.

10 000,00 EUR     2015-04-16 10:00:00
Pilt Vasalemma vald, Ämari alevik, Lennu tn 3-2 Lisa järjehoidjatesse

korter remontivajav 36,7m2

1 500,00 EUR 25%     2015-04-21 12:00:00
Pilt Volkswagen Caravelle*991MFL Lisa järjehoidjatesse

hall,diisel,1991

400,00 EUR     2015-04-23 10:00:00
Pilt Paldiski linn, Sadama tn 29-3 Lisa järjehoidjatesse

korter 50,2m2.

6 894,00 EUR 68%     2015-04-27 11:00:00
Pilt 1/2 Põlvamaa, Värska vald, Tonja küla, Kadri Lisa järjehoidjatesse

Enampakkumisel ½ kaasomandis olevast elamumaast.

1 750,00 EUR 58%     2015-04-30 14:00:00