A B

Tantalos OÜ (likvideerimisel) (#36324)

Pilt
Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 50,00 EUR
782,33 EEK 17%
Sissemaks 0%: 0,00 EUR
Oksjoni algus: 2015-07-24 12:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Aadress: Tartu mnt 16b,Tallinn

Kirjeldus

reg.kood 11252696, 856 EUR nimiväärtusega osa, mis on registreeritud äriregistris võlgniku, AIGRO JÜRI (36204120344) nimele.

Oksjoni tingimused

www.haamer.net

Ametlik teadaanne

Avaldamise algus: 02.07.2015
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kuulutus avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded, veebikeskkonnas: www.haamer.net ja https://www.auction.ee/.
Enampakkumise teate avaldamise alus: täitemenetluse seadustik § 78, § 84.
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb elektroonilisel enampakkumisel e-oksjonikeskonnas internetis aadressil www.haamer.net ENN SARNA´le kuuluva vallasasja:
1) Tantalos OÜ (likvideerimisel), reg.kood 11252696, 849 eurose nimiväärtusega osa, mis on registreeritud äriregistris võlgniku, SARNA ENN (34702190228), nimele.
Keelumärked / vara kasutamise piirangud ja erimärkused: vara on arestitud kohtutäitur Kaire Põlts poolt 09.12.2013. Registrisse on seatud võlgniku nimel registreeritud varale käsutamise keelumärge käesoleva täitemenetluse raames. Käsutamise keelumärge kuulub kustutamisele peale enampakkumise parimaks tunnistamist.
Isikud, kellel on õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada. Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, peavad saavutama kokkuleppe sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamise või peatamise.

Vara alghind on 50.00 EUR. Tagatisraha määratud ei ole.
Enampakkumine algab (pakkumiste tegemise algusaeg) 24.07.2015. a kl 12:00.
Enampakkumine lõppeb 31.07.2015. a kl 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 1.15 minutit.

Pikeneva lõpu intervall: Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte kauem kui 120 tunni möödumisel kuulutuses märgitud enampakkumise lõpu ajast. Kui enampakkumise lõpu ajal esineb oksjonikeskkonnas katkestus, peatub enampakkumine katkestuse ajaks ja jätkub pärast katkestuse lõppemist. Enampakkumise lõpu aeg lükkub katkestuse aja võrra edasi.

Enampakkumisele registreerimise kord
1. Enampakkumisele registreerimine toimub e-oksjonikeskkonnas www.haamer.net;
2. Enampakkumisele registreerimese tähtpäev on 24.07.2015. a kell 12.00;
3. Enampakkumisele registreerimeseks tuleb esitada oksjonikeskkonnas järgmised andmed: hinnapakkuja nimi, elukoht või asukoht, e-posti aadress ja telefoni nr, isiku tuvastamine ID-kaardi alusel oksjonikeskkonnas, esindaja puhul esindusõiguse aluseks olev dokument;
4. Kui enampakkumisel müüakse vallasasja, mille alghind ei ületa 1000 eurot, saab enampakkumisele registreerida vahetult enne pakkumise tegemist. Selleks edastada avaldus enampakkumisel osalemiseks punktis nr 3 viidatud andmetega (sh isikut tõendava dokumendi koopia) ja viide müüdavale varale, kohtutäituri büroole andre.rebenko@taituriabi.just.ee
5. Enampakkumisel osaleda sooviv isik registreerib end enampakkumise kuulutuses märgitud korras
6. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele, ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.
Enampakkumisel võivad pakkujana osaleda kõik isikud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Enampakkumisel võivad kaasa pakkuda ka võlgnik ja sissenõudja. Enampakkumisel ei või isiklikult ega esindajana osaleda kohtutäitur ega isik, kes on viibinud manukana vara arestimise juures, samuti isik, kes korraldab enampakkumist või kes on manukas enampakkumise läbiviimisel, ning sellise isiku arvel tegutsev isik.
Kohtutäitur lükkab tagasi tühise pakkumise. Tühiseks pakkumiseks loetakse eelkõige: pakkumist, mis ei kata alghinda; selle isiku pakkumist, kes ei tohi enampakkumises osaleda; tingimuslikku pakkumist. Kohtutäitur võib tagasi lükata enampakkumise nurjamise kavatsusega tehtud pakkumise. Kui pakkumise kehtivus sõltub pakkujat esindava isiku esindusõiguse ulatusest või muu isiku nõusolekust, lükkab kohtutäitur pakkumise tagasi, kui esindusõigust või nõusolekut ei tõendata viivitamata. Kui parim pakkuja on loovutanud ostja õigused teisele isikule ja see isik võtab üle ka parimast pakkumisest tulenevad kohustused, esitatakse sellekohased avaldused kohtutäiturile ostuhinna tasumise tähtaja jooksul.
Ostuhinna tasumine: Asja müügi korral elektroonilisel enampakkumisel tuleb ostu tasumine teostada hiljemalt järgmisel tööpäeval peale enampakkumist. Kui ostuhind ületab 12700 EUR tuleb 1/10 ostuhinnast tasuda kohe peale enampakkumist ning ülejäänud ostuhind 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda peale enampakkumist. Koheseks tasumiseks loetakse ostuhinna tasumist sularahas või kohtutäituri määratud kontole. Kui ostuhind tasutakse kohtutäituri määratud kontole, loetakse ostuhind kohtutäiturile tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest ostuhinna ulatuses. Kohtutäitur võib kohese tasumisena aktsepteerida ka vähemalt ostuhinna suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid.
Ostmine laenuga: Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates.Ostuhinna tasumist laenuga ei saa taotleda võlgnik.
Müüdud asja juhusliku hävimise riisiko üleminek ja vastutus asja puuduste eest: Asja müümisel täitemenetluses läheb müüdava asja juhusliku hävimise riisiko ostjale üle asja üleandmise ajast. Üleandmisest alates kannab ostja kõik asjaga seotud kulud ja koormatised ning saab kogu kasu. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur ega võlgnik müüdud asja puuduste eest. See ei välista kohtutäituri ega võlgniku võimalikku vastutust õigusvastaselt tekitatud kahju eest.
Elektroonilisel enampakkumisel osalevate isikute vastuväited: Elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud võivad esitada vastuväited enampakkumiste läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Kohtutäitur kannab vastuväited enampakkumise akti. Kui vastuväiteid ei esita, ei ole neil õigust kaevata akti ebaõige koostamise peale ega akti ebaõigsusele ega enampakkumise oluliste tingimuste rikkumisele hiljem tugineda.
Varaga tutvumine: Vallasasjaga tutvumine toimub 21.07.2015. a kl 12:00, aadressil Tartu mnt 16b, Tallinn. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole / tel 6836391, 5034550, e-post andre.rebenko@taituriabi.just.ee. vara:
Tantalos OÜ (likvideerimisel), reg.kood 11252696, 849 eurose nimiväärtusega osa, mis on registreeritud äriregistris võlgniku, SARNA ENN (34702190228), nimele.

Alghind: 50 euro(t).

Omanik: ENN SARNA (isikukood 34702190228)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida www.haamer.net .

Enampakkumisele registreerimine algab 02.07.2015 kell 18.00 ja lõpeb 31.07.2015 kell 11.45.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 24.07.2015 kell 12.00 ja lõpeb 31.07.2015 kell 12.00. Pikeneva lõpu intervall on 1.15 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Vallasasjaga tutvumine toimub 21.07.2015. a kl 12:00, aadressil Tartu mnt 16b, Tallinn. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole / tel 6836391, 5034550, e-post andre.rebenko@taituriabi.just.ee.
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Andre Rebenko
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande number 812362

Pilt Ida-Virumaa, Avinurme vald, Tammessaare küla, Künka Lisa järjehoidjatesse

Üldpinnaga 4,24 ha, ehitised puuduvad.

3 375,00 EUR 58%     2015-07-08 13:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, A. H. Tammsaare tee 74-29 Lisa järjehoidjatesse

Jääb ära 1/4 kaasomandist- korter 43,7m2

11 000,00 EUR     2015-07-09 11:00:00
Pilt Lääne-Virumaa, Tamsalu vald, Tamsalu linn, Ääsi tn 6-33 Lisa järjehoidjatesse

Korter 53,3m2

2 625,00 EUR 25%     2015-07-13 11:00:00
Pilt Kassaaparaat Sam4s ER/5240M Lisa järjehoidjatesse

elektronkaaluga.

225,00 EUR 25%     2015-07-21 10:00:00
Pilt Citroen C5 *570MFY Lisa järjehoidjatesse

Bensiin, ehitusaasta 2006, mootori võimsus 103 kW, mootori maht 1997 cm³.

1 800,00 EUR 40%     2015-07-22 10:00:00
Pilt KIA Pregio*637KIA Lisa järjehoidjatesse

helehall;diisel;1998; 61 kW, mootori maht 2665 cm3.

350,00 EUR     2015-07-23 10:00:00
Pilt Harjumaa, Rae vald, Rae küla, Vana-Juhani Lisa järjehoidjatesse

1/2 kaasomandi osa. Kinnistu 19 566m2, elamu,kuur,kasvuhoone.

8 000,00 EUR 20%     2015-07-23 12:00:00
Pilt Volvo S60*827MEZ Lisa järjehoidjatesse

hall,diisel, 2003; 120 kW; 2401 cm3

1 500,00 EUR     2015-07-24 10:00:00
Pilt Tantalos OÜ (likvideerimisel) Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 11252696

50,00 EUR 17%     2015-07-24 12:00:00
Pilt Järva maakond, Koeru vald, Vuti küla, Kalju Lisa järjehoidjatesse

1/8 kaasomandist.

900,00 EUR     2015-08-18 12:00:00
Pilt Järva maakond,Koeru vald, Visusti küla, Tuumi Lisa järjehoidjatesse

Elektrooniline enampakkumine 1/8 kaasomandist

1 148,00 EUR 52%     2015-08-18 12:00:00
Pilt Sangaste vald, Kurevere küla, Tuurna Lisa järjehoidjatesse

Kinnistu 3,15ha

8 000,00 EUR     2015-08-18 13:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Erika tn 5a-69/70 Lisa järjehoidjatesse

Korter 34,8m2

2 000,00 EUR     2015-08-19 12:00:00