A B

Mercedes Benz C 320 CDI 4MATIC*502BLS (#37203)

PiltPiltPiltPilt
Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 6 000,00 EUR
93 879,60 EEK
Sissemaks 0%: 0,00 EUR
Oksjoni algus: 2016-09-16 10:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Aadress: Tartu mnt 16,Tallinn

Kirjeldus

Pandipidaja on täiturile avaldanud: Sõiduk ei ole sõidukorras, tagarattalaagrid purunenud, esiosa avariiline, juhtmestik osaliselt hävinenud.

Lisainfo

Ehitusaasta: 2008
Kindlustus: ei
Kütus: Diisel
Läbisõit: 300000
Mark: Mercedes Benz
Mootor (KW): 165
Mootor (l): 2987
Mudel: C320
Registrimärk: 502BLS
Seisukord: remonti vajav
Tüüp: Sõiduauto
VIN kood: WDD2042891F165275
Värv: lilla
Ülevaatus: Ei

Oksjoni tingimused

Enampakkumisele registreerimine toimub e-oksjonikeskkonnas www.haamer.net;

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 24.08.2016
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel www.haamer.net vara:
Kuulutus avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded https://www.ametlikudteadaanded.ee, veebikeskkonnas: www.haamer.net ja https://www.auction.ee/.

Enampakkumise teate avaldamise alus: täitemenetluse seadustik § 78, § 84.
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb elektroonilisel enampakkumisel e-oksjonikeskonnas internetis aadressil www.haamer.net Saare Haldus OÜ´le kuuluva vallasasja:
1) Mercedes Benz C 320 CDI 4MATIC, reg.märk 502BLS, värvus lilla, tehasetähis: WDD2042891F165275, mootori tüüp diisel, ehitusaasta 2008, mootori võimsus 165 kW, mootori maht 2987 cm3. Pandipidaja on täiturile avaldanud: Sõiduk ei ole sõidukorras, tagarattalaagrid purunenud, esiosa avariiline, juhtmestik osaliselt hävinenud, puudub kehtiv ülevaatus, sõiduk vajab remonti. Odomeetri näit 300.000 km.
Keelumärked / vara kasutamise piirangud ja erimärkused: vara on arestitud kohtutäitur Kaire Põlts poolt 07.04.2016. Registrisse on seatud võlgniku nimel registreeritud varale käsutamise keelumärge käesoleva täitemenetluse raames. Käsutamise keelumärge kuulub kustutamisele peale enampakkumise parimaks tunnistamist.
Isikud, kellel on õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada. Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, peavad saavutama kokkuleppe sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamise või peatamise.

Vara alghind on 6000.00 EUR. Tagatisraha määratud ei ole.
Enampakkumine algab (pakkumiste tegemise algusaeg) 16.09.2016. a kl 10:00.
Enampakkumine lõppeb 23.09.2016. a kl 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 1.15 minutit.

Pikeneva lõpu intervall: Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte kauem kui 120 tunni möödumisel kuulutuses märgitud enampakkumise lõpu ajast. Kui enampakkumise lõpu ajal esineb oksjonikeskkonnas katkestus, peatub enampakkumine katkestuse ajaks ja jätkub pärast katkestuse lõppemist. Enampakkumise lõpu aeg lükkub katkestuse aja võrra edasi.

Enampakkumisele registreerimise kord
1. Enampakkumisele registreerimine toimub e-oksjonikeskkonnas www.haamer.net;
2. Enampakkumisele registreerimese tähtpäev on 16.09.2016. a kell 10.00;
3. Enampakkumisele registreerimeseks tuleb esitada oksjonikeskkonnas järgmised andmed: hinnapakkuja nimi, elukoht või asukoht, e-posti aadress ja telefoni nr, isiku tuvastamine ID-kaardi alusel oksjonikeskkonnas, esindaja puhul esindusõiguse aluseks olev dokument;
4. Kui enampakkumisel müüakse vallasasja, mille alghind ei ületa 1000 eurot, saab enampakkumisele registreerida vahetult enne pakkumise tegemist. Selleks edastada avaldus enampakkumisel osalemiseks punktis nr 3 viidatud andmetega (sh isikut tõendava dokumendi koopia) ja viide müüdavale varale, kohtutäituri büroole andre.rebenko@taituriabi.just.ee
5. Enampakkumisel osaleda sooviv isik registreerib end enampakkumise kuulutuses märgitud korras
6. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele, ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.
Enampakkumisel võivad pakkujana osaleda kõik isikud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Enampakkumisel võivad kaasa pakkuda ka võlgnik ja sissenõudja. Enampakkumisel ei või isiklikult ega esindajana osaleda kohtutäitur ega isik, kes on viibinud manukana vara arestimise juures, samuti isik, kes korraldab enampakkumist või kes on manukas enampakkumise läbiviimisel, ning sellise isiku arvel tegutsev isik.
Kohtutäitur lükkab tagasi tühise pakkumise. Tühiseks pakkumiseks loetakse eelkõige: pakkumist, mis ei kata alghinda; selle isiku pakkumist, kes ei tohi enampakkumises osaleda; tingimuslikku pakkumist. Kohtutäitur võib tagasi lükata enampakkumise nurjamise kavatsusega tehtud pakkumise. Kui pakkumise kehtivus sõltub pakkujat esindava isiku esindusõiguse ulatusest või muu isiku nõusolekust, lükkab kohtutäitur pakkumise tagasi, kui esindusõigust või nõusolekut ei tõendata viivitamata. Kui parim pakkuja on loovutanud ostja õigused teisele isikule ja see isik võtab üle ka parimast pakkumisest tulenevad kohustused, esitatakse sellekohased avaldused kohtutäiturile ostuhinna tasumise tähtaja jooksul.
Ostuhinna tasumine: Asja müügi korral elektroonilisel enampakkumisel tuleb ostu tasumine teostada hiljemalt järgmisel tööpäeval peale enampakkumist. Kui ostuhind ületab 12700 EUR tuleb 1/10 ostuhinnast tasuda kohe peale enampakkumist ning ülejäänud ostuhind 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda peale enampakkumist. Koheseks tasumiseks loetakse ostuhinna tasumist sularahas või kohtutäituri määratud kontole. Kui ostuhind tasutakse kohtutäituri määratud kontole, loetakse ostuhind kohtutäiturile tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest ostuhinna ulatuses. Kohtutäitur võib kohese tasumisena aktsepteerida ka vähemalt ostuhinna suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid.
Ostmine laenuga: Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates.Ostuhinna tasumist laenuga ei saa taotleda võlgnik.
Müüdud asja juhusliku hävimise riisiko üleminek ja vastutus asja puuduste eest: Asja müümisel täitemenetluses läheb müüdava asja juhusliku hävimise riisiko ostjale üle asja üleandmise ajast. Üleandmisest alates kannab ostja kõik asjaga seotud kulud ja koormatised ning saab kogu kasu. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur ega võlgnik müüdud asja puuduste eest. See ei välista kohtutäituri ega võlgniku võimalikku vastutust õigusvastaselt tekitatud kahju eest.
Elektroonilisel enampakkumisel osalevate isikute vastuväited: Elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud võivad esitada vastuväited enampakkumiste läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Kohtutäitur kannab vastuväited enampakkumise akti. Kui vastuväiteid ei esita, ei ole neil õigust kaevata akti ebaõige koostamise peale ega akti ebaõigsusele ega enampakkumise oluliste tingimuste rikkumisele hiljem tugineda.
Varaga tutvumine: Vallasasjaga tutvumine toimub 06.09.2016. a kl 13:00, aadressil Saaremaal, Aste alevikus. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole / tel 6836391, 5034550, e-post andre.rebenko@taituriabi.just.ee.

Alghind: 6000 euro(t).

Omanik: Osaühing Saare Haldus (registrikood: 11218618)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida www.haamer.net .

Enampakkumisele registreerimine algab 24.08.2016 kell 19 ja lõpeb 23.09.2016 kell 09.30.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 16.09.2016 kell 10 ja lõpeb 23.09.2016 kell 10. Pikeneva lõpu intervall on 1,15 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Vallasasjaga tutvumine toimub 06.09.2016. a kl 13:00, aadressil Saaremaal, Aste alevikus. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole / tel 6836391, 5034550, e-post andre.rebenko@taituriabi.just.ee.
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Andre Rebenko
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande number 995560

Pilt Nissan Leaf* 248MJR Lisa järjehoidjatesse

elektrimootoriga auto

13 000,00 EUR     2016-08-29 10:00:00
Pilt Harju maakond, Kose vald, Oru küla, Rummu-Jüri tee 1 Lisa järjehoidjatesse

1/2 kaasomandist elamumaast mille on pindala 2009 m2. Kinnisasjal asub kahe maja vundament.

7 173,00 EUR 36%     2016-08-29 11:00:00
Pilt Ida-Virumaa, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Hariduse tn 2-49 Lisa järjehoidjatesse

Korter 39m2.

7 990,00 EUR     2016-08-29 11:00:00
Pilt Nissi vald, Turba alevik, Lille tn 12-8 Lisa järjehoidjatesse

Korter üldpinnaga 28,3 m2

3 184,00 EUR 44%     2016-08-29 11:00:00
Pilt Nissan Leaf* 249MJR Lisa järjehoidjatesse

Elektrimootoriga auto.

13 000,00 EUR     2016-08-29 11:00:00
Pilt Nissan Leaf* 250MJR Lisa järjehoidjatesse

elektrimootoriga auto.

13 000,00 EUR     2016-08-29 12:00:00
Pilt Nissan Leaf* 251MJR Lisa järjehoidjatesse

Elektrimootoriga auto.

13 000,00 EUR     2016-08-29 13:00:00
Pilt Osaühing HBL Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr. 10416374

500,00 EUR     2016-08-29 13:00:00
Pilt Audi 80*134ANY Lisa järjehoidjatesse

bensiin, ehitusaasta 1989, mootori võimsus 66 kW, mootori maht 1760 cm³.

83,00 EUR 45%     2016-09-02 10:00:00
Pilt Peugeot Expert * 518BDY Lisa järjehoidjatesse

valge, bensiin,2007,88 kW, 1997 cm3

2 400,00 EUR     2016-09-02 10:00:00
Pilt Rapla maakond, Vigala vald, Päärdu küla, Sipelgapesa Lisa järjehoidjatesse

Elamumaa pindalaga 13779 m2. 1/16 kaasomandist

375,00 EUR 25%     2016-09-05 11:00:00
Pilt Osamakse ettevõttes OÜ Pregomix Lisa järjehoidjatesse

Reg.kood 11153865.

563,00 EUR 44%     2016-09-05 11:00:00
Pilt OÜ Tallinnpost Lisa järjehoidjatesse

reg.kood. 12524642

150,00 EUR     2016-09-05 13:00:00
Pilt Raplamaa, Märjamaa vald, Koluta küla, Lepiku Lisa järjehoidjatesse

Maatulundusmaa pindala 11,5 ha millest metsamaa 10.9 ha .

10 786,00 EUR 44%     2016-09-06 11:00:00
Pilt Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Vohnja küla, Langemäe tee kinnistud Lisa järjehoidjatesse

Kokku 13 kinnistut

40 000,00 EUR     2016-09-07 11:00:00
Pilt Põlvamaa, Põlva vald, Metste küla, Helveetsia Lisa järjehoidjatesse

Maatulundusmaa pindala 2,4 ha. Hüpoteegiga.

3 000,00 EUR     2016-09-07 12:00:00
Pilt Tallinna linn, Loitsu tn 5 -18 Lisa järjehoidjatesse

½ korterist üldpinnaga 32,60 m2 müüakse koos hüpoteegiga.

2 000,00 EUR     2016-09-08 13:00:00
Pilt Võru maakond, Varstu vald, Varstu alevik, Jaama tn 6-1 Lisa järjehoidjatesse

Korter KÜ võlaga.

2 000,00 EUR     2016-09-08 14:00:00
Pilt Värska vald, Ulitina küla, Läpa Lisa järjehoidjatesse

1/10 kaasomandist

2 954,00 EUR 58%     2016-09-08 15:00:00
Pilt OÜ NYT Impex Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12019364

45,00 EUR 10%     2016-09-12 10:00:00
Pilt Naftan Invest OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12559698

135,00 EUR 10%     2016-09-12 10:00:00
Pilt Mazda 626*256MNC Lisa järjehoidjatesse

hõbedane:bensiin, ehitusaasta 1999;85 kW;1991 cm3.

225,00 EUR 25%     2016-09-12 10:00:00
Pilt Harjumaa, Raasiku vald, Pikavere küla, Miku Lisa järjehoidjatesse

1/2 kaasomandist maatulundusmaa pindalaga 8,93 ha

4 500,00 EUR 25%     2016-09-12 13:00:00
Pilt Põlva maakond, Veriora vald, Verioramõisa küla, Kopli, KOPLI II Lisa järjehoidjatesse

Ärihoone.

15 000,00 EUR 70%     2016-09-13 12:00:00
Pilt Mercedes Benz C 320 CDI 4MATIC*502BLS Lisa järjehoidjatesse

Sõiduk ei ole sõidukorras,

6 000,00 EUR     2016-09-16 10:00:00
Pilt Nissi vald, Riisipere alevik, Metsa tn 8-12 Lisa järjehoidjatesse

Korter 42,6m2

4 008,00 EUR 58%     2016-09-19 12:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Ümera tn 6-95 Lisa järjehoidjatesse

Korter 49,2m2

30 000,00 EUR     2016-09-19 13:00:00