A B

Andraston OÜ (#35464)

Pilt
Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 200,00 EUR
3 129,32 EEK
Sissemaks 0%: 0,00 EUR
Oksjoni algus: 2014-05-22 10:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Aadress: Tartu mnt 16b,Tallinn

Kirjeldus

rg-kood 10957213, 5 002.00 eurose nimiväärtusega osa

Oksjoni tingimused

www.haamer.net

Ametlik teadaanne

Kuulutus avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded, veebikeskkonnas: www.haamer.net ja https://www.auction.ee/.
Enampakkumise teate avaldamise alus: täitemenetluse seadustik § 78, § 84.
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb elektroonilisel enampakkumisel e-oksjonikeskonnas internetis aadressil www.haamer.net AIVAR PIUS'le kuuluva alljärgneva vallasasja:
1) Andraston OÜ, rg-kood 10957213, 5 002.00 eurose nimiväärtusega osa, mis on registreeritud äriregistris võlgniku, PIUS AIVAR (36705060397), nimele.
Keelumärked / vara kasutamise piirangud ja erimärkused: vara on arestitud kohtutäitur Kaire Põlts poolt 17.09.2013. Registrisse on seatud võlgniku nimel registreeritud varale käsutamise keelumärge käesoleva täitemenetluse raames. Käsutamise keelumärge kuulub kustutamisele peale enampakkumise parimaks tunnistamist.
Isikud, kellel on õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada. Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, peavad saavutama kokkuleppe sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamise või peatamise.
Vara alghind on 200 EUR. Tagatisraha määratud ei ole.
Enampakkumine algab (pakkumiste tegemise algusaeg) 22.05.2014. a kl 10:00.
Enampakkumine lõppeb 29.05.2014. a kl 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 1.15 minutit.

Pikeneva lõpu intervall: Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte kauem kui 120 tunni möödumisel kuulutuses märgitud enampakkumise lõpu ajast. Kui enampakkumise lõpu ajal esineb oksjonikeskkonnas katkestus, peatub enampakkumine katkestuse ajaks ja jätkub pärast katkestuse lõppemist. Enampakkumise lõpu aeg lükkub katkestuse aja võrra edasi.
Enampakkumisele registreerimise kord:
Enampakkumisele registreerimise kord:
1. Enampakkumisele registreerimine toimub e-oksjonikeskkonnas www.haamer.net;
2. Enampakkumisele registreerimise tähtpäev on 22.05.2014 kell 10.00;
3. Enampakkumisele registreerimiseks tuleb esitada oksjonikeskkonnas järgmised andmed: hinnapakkuja nimi, elukoht või asukoht, e-posti aadress ja telefoni nr, isiku tuvastamine ID-kaardi alusel oksjonikeskkonnas, esindaja puhul esindusõiguse aluseks olev dokument;
4. Kui enampakkumisel müüakse vallasasja, mille alghind ei ületa 1000 eurot, saab enampakkumisele registreerida vahetult enne pakkumise tegemist. Selleks edastada avaldus enampakkumisel osalemiseks punktis nr 3 viidatud andmetega (sh isikut tõendava dokumendi koopia) ja viide müüdavale varale, kohtutäituri büroole andre.rebenko@taituriabi.just.ee.
5. Enampakkumisel osaleda sooviv isik registreerib end enampakkumise kuulutuses märgitud korras.
6. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele, ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.
Enampakkumisel võivad pakkujana osaleda kõik isikud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Enampakkumisel võivad kaasa pakkuda ka võlgnik ja sissenõudja. Enampakkumisel ei või isiklikult ega esindajana osaleda kohtutäitur ega isik, kes on viibinud manukana vara arestimise juures, samuti isik, kes korraldab enampakkumist või kes on manukas enampakkumise läbiviimisel, ning sellise isiku arvel tegutsev isik.
Kohtutäitur lükkab tagasi tühise pakkumise. Tühiseks pakkumiseks loetakse eelkõige: pakkumist, mis ei kata alghinda; selle isiku pakkumist, kes ei tohi enampakkumises osaleda; tingimuslikku pakkumist. Kohtutäitur võib tagasi lükata enampakkumise nurjamise kavatsusega tehtud pakkumise. Kui pakkumise kehtivus sõltub pakkujat esindava isiku esindusõiguse ulatusest või muu isiku nõusolekust, lükkab kohtutäitur pakkumise tagasi, kui esindusõigust või nõusolekut ei tõendata viivitamata. Kui parim pakkuja on loovutanud ostja õigused teisele isikule ja see isik võtab üle ka parimast pakkumisest tulenevad kohustused, esitatakse sellekohased avaldused kohtutäiturile ostuhinna tasumise tähtaja jooksul.
Ostuhinna tasumine: Kui ostuhind ületab 12700 EUR tuleb 1/10 ostuhinnast tasuda kohe peale enampakkumist ning ülejäänud ostuhind 15 päeva jooksul. Asja müügi korral elektroonilisel enampakkumisel tuleb ostu tasumine teostada hiljemalt järgmisel tööpäeval peale enampakkumist. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda peale enampakkumist. Koheseks tasumiseks loetakse ostuhinna tasumist sularahas või kohtutäituri määratud kontole. Kui ostuhind tasutakse kohtutäituri määratud kontole, loetakse ostuhind kohtutäiturile tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest ostuhinna ulatuses. Kohtutäitur võib kohese tasumisena aktsepteerida ka vähemalt ostuhinna suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid.
Ostmine laenuga: Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Ostuhinna tasumist laenuga ei saa taotleda võlgnik.
Müüdud asja juhusliku hävimise riisiko üleminek ja vastutus asja puuduste eest: Asja müümisel täitemenetluses läheb müüdava asja juhusliku hävimise riisiko ostjale üle asja üleandmise ajast. Üleandmisest alates kannab ostja kõik asjaga seotud kulud ja koormatised ning saab kogu kasu. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur ega võlgnik müüdud asja puuduste eest. See ei välista kohtutäituri ega võlgniku võimalikku vastutust õigusvastaselt tekitatud kahju eest.
Elektroonilisel enampakkumisel osalevate isikute vastuväited: Elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud võivad esitada vastuväited enampakkumiste läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Kohtutäitur kannab vastuväited enampakkumise akti. Kui vastuväiteid ei esita, ei ole neil õigust kaevata akti ebaõige koostamise peale ega akti ebaõigsusele ega enampakkumise oluliste tingimuste rikkumisele hiljem tugineda.
Varaga tutvumine: Vallasasjaga tutvumine toimub 23.05.2014a kl 10:00, aadressil Tartu mnt 16b, Tallinn. Tutvuda soovijatel teatada päev enne kohtutäiturile tel 683 6391, 503 4550 või andre.rebenko@taituriabi.just.ee.

Pilt Nissi vald, Lehetu küla, Tamme-krt 10 Lisa järjehoidjatesse

4-toaline, üldpind 80,3 m²

2 531,00 EUR 44%     2014-04-25 11:00:00
Pilt Rae vald, Suuresta küla, Golfi tee 21a Lisa järjehoidjatesse

Hoonestamata.

12 585,00 EUR 44%     2014-04-25 11:00:00
Pilt Harjumaa, Keila vald, Laulasmaa küla, Laulasmäe-XV Lisa järjehoidjatesse

Maatulundusmaa, pindala 6443 m².

25 000,00 EUR 85%     2014-04-28 09:00:00
Pilt Harjumaa, Tallinna linn, Kesklinna linnaosa, Õilme tn 3-5 Lisa järjehoidjatesse

Jääb ära Korter 32,00 m²

60 000,00 EUR     2014-04-28 11:00:00
Pilt Harjumaa,Kernu vald, Haiba küla, Sireli tee 1-12 Lisa järjehoidjatesse

3-toaline, üldpind 77,9 m².

11 504,00 EUR 36%     2014-04-28 12:00:00
Pilt OÜ Puhvet Lisa järjehoidjatesse

reg.-kood 12519687

1 344,25 EUR     2014-04-29 10:00:00
Pilt Harjumaa, Tallinna linn, Pirita linnaosa, Suislepa tee 40 Lisa järjehoidjatesse

Elamumaa, üldpind on 600 m²

75 000,00 EUR 25%     2014-05-05 11:00:00
Pilt Tallinna linn, Tervise 11-169 Lisa järjehoidjatesse

Liikmemaks Hooneühistus Luited (garaaziboks)

2 250,00 EUR 25%     2014-05-05 11:00:00
Pilt Harju maakond, Jõelähtme vald, Jägala küla, Allikanurme Lisa järjehoidjatesse

Müüakse 1/4 kaasomandist 100% maatulundusmaa, pindalaga 5 ha.

4 500,00 EUR 53%     2014-05-06 12:00:00
Pilt Harju maakond, Jõelähtme vald, Jägala küla, Allikametsa Lisa järjehoidjatesse

Müüakse 1/4 kaasomandist.Kinnistu pindala 7,82 ha(metsamaa 6,14 ha)

2 000,00 EUR 77%     2014-05-06 12:00:00
Pilt Harjumaa, Tallinna linn, Nõmme linnaosa, Sihi tn 64 Lisa järjehoidjatesse

Kinnistul paikneb 2-korruseline elamu ning 1-korruseline elamu, veevarustus ja kanalisatsioon tsentraalne.

236 473,10 EUR     2014-05-07 11:00:00
Pilt Tallinn, Pirita linnaosa, Randvere tee 51 Lisa järjehoidjatesse

Kinnistul paikneb elamu.

176 000,00 EUR 39%     2014-05-08 11:00:00
Pilt Tallinna linn, Pirita linnaosa, Randvere tee 51b Lisa järjehoidjatesse

Elamumaa 100%, pindala 1252 m2,

57 000,00 EUR 41%     2014-05-08 12:00:00
Pilt Sectrust OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.-kood 11418338

6 900,00 EUR 70%     2014-05-12 10:00:00
Pilt BMW 525TDS*523MFK Lisa järjehoidjatesse

must, tehasetähis: WBADF81050BT07596, diisel, ehitusaasta 1997, 105 kW, 2497 cm³.

900,00 EUR     2014-05-12 10:00:00
Pilt Rae vald, Uuesalu küla, Siili tee 5 Lisa järjehoidjatesse

elamumaa 100%

15 000,00 EUR     2014-05-12 12:00:00
Pilt Märjamaa vald, Vaimõisa küla, Paemurrumetsa Lisa järjehoidjatesse

100% maatulundusmaa, pindala 2,83 ha.

3 954,75 EUR     2014-05-13 10:00:00
Pilt Harjumaa,Maardu,Ringi 9a garaaziboks nr 15 Lisa järjehoidjatesse

Hooneühistu liikmesus Hooneühistus LADA - 4 (80230719)

3 000,00 EUR     2014-05-13 15:00:00
#35463 Paldiski linn, Sadama tn 29-3 Lisa järjehoidjatesse

korter 50,2m2.

21 790,00 EUR     2014-05-20 12:00:00
Pilt Andraston OÜ Lisa järjehoidjatesse

rg-kood 10957213

200,00 EUR     2014-05-22 10:00:00