A B

Aiamööbli komplekt. (#37811)

Pilt
Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 170,00 EUR
2 659,92 EEK
Sissemaks 0%: 0,00 EUR
Oksjoni algus: 2017-09-29 10:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 

Kirjeldus

Aiamööbli komplekt: 2 (kaks) tugitooli, 1 (üks) kahekohaline tugitool, 1 (üks) pikk istepink riidest kattega, 4 (neli) tekstiilist patja, 1 (üks) klaaskattega laud. Märkus: Aiamööbli komplekt on kasutatud. Müüakse tervet komplekti.

Oksjoni tingimused

Enampakkumisele registreerimine toimub e-oksjonikeskkonnas www.haamer.net;
Enampakkumisele registreerimise tähtpäev on 29.09.2017 kell 10.00;
Enampakkumine algab 29.09.2017 kell 10 ja lõpeb 06.10.2017 kell 10. Pikeneva lõpu intervall on 1,15 minut(it).

Ametlik teadaanne

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 06.09.2017
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel www.haamer.net vara:
Kuulutus avaldatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded https://www.ametlikudteadaanded.ee, veebikeskkonnas: www.haamer.net ja https://www.auction.ee/.

Enampakkumise teate avaldamise alus: täitemenetluse seadustik § 78, § 84.
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb elektroonilisel enampakkumisel e-oksjonikeskonnas internetis aadressil www.haamer.net NETRELLA OÜ´le kuuluva vallasasjad:

9) Aiamööbli komplekt: 2 (kaks) tugitooli, 1 (üks) kahekohaline tugitool, 1 (üks) pikk istepink riidest kattega, 4 (neli) tekstiilist patja, 1 (üks) klaaskattega laud. Märkus: Aiamööbli komplekt on kasutatud. Müüakse tervet komplekti. Vara alghind on 170.00 EUR. Tagatisraha määratud ei ole.

Keelumärked / vara kasutamise piirangud ja erimärkused: vara on arestitud kohtutäitur Kaire Põlts poolt 23.05.2017.
Isikud, kellel on õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada. Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, peavad saavutama kokkuleppe sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamise või peatamise.

Enampakkumised algavad (pakkumiste tegemise algusaeg) 29.09.2017 kl 10:00.
Enampakkumided lõppevad 06.10.2017 kl 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 1.15 minutit.

Pikeneva lõpu intervall: Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte kauem kui 120 tunni möödumisel kuulutuses märgitud enampakkumise lõpu ajast. Kui enampakkumise lõpu ajal esineb oksjonikeskkonnas katkestus, peatub enampakkumine katkestuse ajaks ja jätkub pärast katkestuse lõppemist. Enampakkumise lõpu aeg lükkub katkestuse aja võrra edasi.

Enampakkumisele registreerimise kord:
1. Enampakkumisele registreerimine toimub e-oksjonikeskkonnas www.haamer.net;
2. Enampakkumisele registreerimise tähtpäev on 29.09.2017 kell 10.00;
3. Enampakkumisele registreerimeseks tuleb esitada oksjonikeskkonnas järgmised andmed: hinnapakkuja nimi, elukoht või asukoht, e-posti aadress ja telefoni nr, isiku tuvastamine ID-kaardi alusel oksjonikeskkonnas, esindaja puhul esindusõiguse aluseks olev dokument;
4. Kui enampakkumisel müüakse vallasasja, mille alghind ei ületa 1000 eurot, saab enampakkumisele registreerida vahetult enne pakkumise tegemist. Selleks edastada avaldus enampakkumisel osalemiseks punktis nr 3 viidatud andmetega (sh isikut tõendava dokumendi koopia) ja viide müüdavale varale, kohtutäituri büroole andre.rebenko@taituriabi.just.ee
5. Enampakkumisel osaleda sooviv isik registreerib end enampakkumise kuulutuses märgitud korras
6. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele, ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.
Enampakkumisel võivad pakkujana osaleda kõik isikud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Enampakkumisel võivad kaasa pakkuda ka võlgnik ja sissenõudja. Enampakkumisel ei või isiklikult ega esindajana osaleda kohtutäitur ega isik, kes on viibinud manukana vara arestimise juures, samuti isik, kes korraldab enampakkumist või kes on manukas enampakkumise läbiviimisel, ning sellise isiku arvel tegutsev isik.
Kohtutäitur lükkab tagasi tühise pakkumise. Tühiseks pakkumiseks loetakse eelkõige: pakkumist, mis ei kata alghinda; selle isiku pakkumist, kes ei tohi enampakkumises osaleda; tingimuslikku pakkumist. Kohtutäitur võib tagasi lükata enampakkumise nurjamise kavatsusega tehtud pakkumise. Kui pakkumise kehtivus sõltub pakkujat esindava isiku esindusõiguse ulatusest või muu isiku nõusolekust, lükkab kohtutäitur pakkumise tagasi, kui esindusõigust või nõusolekut ei tõendata viivitamata. Kui parim pakkuja on loovutanud ostja õigused teisele isikule ja see isik võtab üle ka parimast pakkumisest tulenevad kohustused, esitatakse sellekohased avaldused kohtutäiturile ostuhinna tasumise tähtaja jooksul.
Ostuhinna tasumine: Asja müügi korral elektroonilisel enampakkumisel tuleb ostu tasumine teostada hiljemalt järgmisel tööpäeval peale enampakkumist. Kui ostuhind ületab 12700 EUR tuleb 1/10 ostuhinnast tasuda kohe peale enampakkumist ning ülejäänud ostuhind 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda peale enampakkumist. Koheseks tasumiseks loetakse ostuhinna tasumist sularahas või kohtutäituri määratud kontole. Kui ostuhind tasutakse kohtutäituri määratud kontole, loetakse ostuhind kohtutäiturile tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest ostuhinna ulatuses. Kohtutäitur võib kohese tasumisena aktsepteerida ka vähemalt ostuhinna suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid.
Ostmine laenuga: Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga ei kohaldata ostjale ostuhinnast ühe kümnendiku ega ostuhinna kohese tasumise kohustust. Ostja kohustub tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates.Ostuhinna tasumist laenuga ei saa taotleda võlgnik.
Müüdud asja juhusliku hävimise riisiko üleminek ja vastutus asja puuduste eest: Asja müümisel täitemenetluses läheb müüdava asja juhusliku hävimise riisiko ostjale üle asja üleandmise ajast. Üleandmisest alates kannab ostja kõik asjaga seotud kulud ja koormatised ning saab kogu kasu. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur ega võlgnik müüdud asja puuduste eest. See ei välista kohtutäituri ega võlgniku võimalikku vastutust õigusvastaselt tekitatud kahju eest.
Elektroonilisel enampakkumisel osalevate isikute vastuväited: Elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud võivad esitada vastuväited enampakkumiste läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Kohtutäitur kannab vastuväited enampakkumise akti. Kui vastuväiteid ei esita, ei ole neil õigust kaevata akti ebaõige koostamise peale ega akti ebaõigsusele ega enampakkumise oluliste tingimuste rikkumisele hiljem tugineda.
Varaga tutvumine: Vallasasjadega tutvumine toimub 25.09.2017 kl 13:00, aadressil Tartu mnt 16b, Tallinn. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole / tel 6836391, 5034550, e-post andre.rebenko@taituriabi.just.ee.

Omanik: NETRELLA OÜ (registrikood: 11454402)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida www.haamer.net .

Enampakkumisele registreerimine algab 06.09.2017 kell 15 ja lõpeb 06.10.2017 kell 09.30.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 29.09.2017 kell 10 ja lõpeb 06.10.2017 kell 10. Pikeneva lõpu intervall on 1,15 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Vallasasjadega tutvumine toimub 25.09.2017 kl 13:00, aadressil Tartu mnt 16b, Tallinn. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole / tel 6836391, 5034550, e-post andre.rebenko@taituriabi.just.ee.
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Andre Rebenko
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande number 1188511

Pilt Lääne-Viru maakond, Väike-Maarja vald, Eipri küla, Taanieli Lisa järjehoidjatesse

Hoonestatud kinnistu. 10750m2

3 750,00 EUR 25%     2017-09-25 12:00:00
Pilt Hiiumaa, Pühalepa vald, Hellamaa küla, Hellamaa töökoda Lisa järjehoidjatesse

garaaz;+töökoda

15 000,00 EUR 25%     2017-09-25 13:00:00
Pilt 1/2 Põlvamaa, Värska vald, Tonja küla, Kadri Lisa järjehoidjatesse

Enampakkumisel ½ kaasomandis olevast elamumaast.

810,00 EUR 81%     2017-09-26 12:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, K. Kärberi tn 48 // 50-75 Lisa järjehoidjatesse

Korter 49,8m2

50 000,00 EUR 23%     2017-09-26 13:00:00
Pilt Walther -P-22 22LR Lisa järjehoidjatesse

püstol

143,00 EUR 25%     2017-09-29 10:00:00
Pilt Tanfoglio-GT-32 7,65 mm BR |mm F18131 Lisa järjehoidjatesse

Püstol

113,00 EUR 25%     2017-09-29 10:00:00
Pilt Gaasigrill Mustang Naples Lisa järjehoidjatesse

Kasutatud.

100,00 EUR     2017-09-29 10:00:00
Pilt Murutraktor Alpina BT Lisa järjehoidjatesse

Kasutatud.

800,00 EUR     2017-09-29 10:00:00
Pilt Muruniiduk Alpina BL 460B Lisa järjehoidjatesse

Kasutatud.

200,00 EUR     2017-09-29 10:00:00
Pilt 4 (neli) puidust aialauda metallist jalgadega Lisa järjehoidjatesse

Kasutatud.

60,00 EUR     2017-09-29 10:00:00
Pilt 4 (neli) puidust aiapinki metallist jalgadega. Lisa järjehoidjatesse

Kasutatud.

40,00 EUR     2017-09-29 10:00:00
Pilt 6 (kuus) aiatooli koos riidest katetega. Lisa järjehoidjatesse

Kasutatud.

60,00 EUR     2017-09-29 10:00:00
Pilt Klaaskattega aialaud. Lisa järjehoidjatesse

Kasutatud.

60,00 EUR     2017-09-29 10:00:00
Pilt Aiamööbli komplekt. Lisa järjehoidjatesse

Kasutatud

170,00 EUR     2017-09-29 10:00:00
Pilt Metallist suitsuahi. Lisa järjehoidjatesse

Kasutatud.

100,00 EUR     2017-09-29 11:00:00
Pilt KTK Holding OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr,12340942, 1250.00 eurose nimiväärtusega osa.

300,00 EUR     2017-09-29 14:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopliranna tn 26-27 Lisa järjehoidjatesse

Korter 52,4m2

53 000,00 EUR     2017-10-10 12:00:00
Pilt Rapla maakond, Märjamaa vald, Nõmmeotsa küla, Uue-Märjamaa. Lisa järjehoidjatesse

2/84 kaasomandist kinnistust pindalaga 16,6 ha.

1 407,00 EUR 44%     2017-10-16 11:00:00
Pilt Loksa ,Tallinna tee 7a garaaz nr 107 Lisa järjehoidjatesse

Hooneühistu Loksa Signaal liikmelisus.

750,00 EUR 25%     2017-10-16 12:00:00
Pilt Chrysler Neon *638MER Lisa järjehoidjatesse

2005 bensiin mootor 1996cm3

600,00 EUR     2017-10-16 13:00:00
Pilt Viimsi vald, Pärnamäe küla, Väike-Kaare tee 43 Lisa järjehoidjatesse

1/2 Maja hüpoteegiga.

7 000,00 EUR     2017-10-23 10:00:00
Pilt Ida-Virumaa, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Vahtra tn 10-32 Lisa järjehoidjatesse

Korter 27m2

1 500,00 EUR     2017-10-23 11:00:00
Pilt Ida-Virumaa, Kohtla-Järve linn, Sompa linnaosa, Tuule tn 7-14 Lisa järjehoidjatesse

Korter 49,8m2

500,00 EUR     2017-10-23 12:00:00
Pilt Ida-Virumaa, Narva linn, Rahu tn 14-99 Lisa järjehoidjatesse

Korter 49,3m2

22 000,00 EUR     2017-10-23 13:00:00
Pilt Ida-Virumaa, Narva linn, Aleksander Puškini tn 22-46 Lisa järjehoidjatesse

Korter 40,1m2

16 000,00 EUR     2017-10-23 14:00:00