A B

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Gonsiori tn 17-5 (#36550)

PiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPilt
Korraldaja: Kaire Põlts,
Tallinna kohtutäitur
Lisainfo: (+372) 683 6390
kaire.polts@taitur.just.ee
 
Oksjoni tüüp: elektrooniline väljaspool auction.ee-d
Alghind: 196 000,00 EUR
3 066 733,60 EEK 27%
Sissemaks 5%: 9 800,00 EUR
Oksjoni algus: 2015-10-22 10:00:00
Pikenev lõpp: 0 minutit
 
Katastritunnus: 78401:113:1320
Registriosa number: 6819201

Piirangud

Korteriühistuseaduse § 7 lg 31 kohaselt, kui korteriomand müüakse täitemenetluses ja korteriühistule tasumata jäänud majandamiskulude ja muude maksete nõue on ostjale teatavaks tehtud, puudub korteriomandi omandajal tagasinõue eelmise omaniku vastu.
Käesolevaga teavitab kohtutäitur, et 31.07.2015 seisuga oli enampakkumisel müüdava korteri suhtes majandamiskulude või muude maksete nõue korteriühistu KÜ KINDRALITE MAJA ees summas 2444,36 eurot.

Lisainfo

Objekti tüüp: Korter
Korrus: 3
Tube: 6
Üldpind (m2): 126,4
Korruseid: 5

Oksjoni tingimused

https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=18262

Ametlik teadaanne

Avaldamise algus: 01.10.2015
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
Kohtutäitur Kaire Põlts avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tallinna kohtutäitur Kaire Põlts müüb kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee elektroonilisel kordusenampakkumisel Kelenisso O?le kuuluva Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 6819201 kantud Elamumaa 95%, Ärimaa 5%, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Gonsiori tn 17, mille koosseisu kuulub 1264/44425 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 5, mille üldpind on 126,40 m2 ja mille tähistus plaanil on 5. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 6818801, 6818901, 6819001, 6819101, 6819301, 6819401, 6819501, 6819601, 6819701, 6819801, 6819901, 6820001, 6820101, 6820201, 6820301, 6820401, 6820501, 6820601, 6820701, 6820801, 6820901, 6821001, 6821101, 6821201, 6821301, 6821401, 6821501, 6821601, 6821701, 6821801, 6821901, 6822001, 6822101, 6822201, 6822301, 6822401, 6822501, 6822601, 6822701, 13675201 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 13.03.2002 asjaõiguslepinguga, 26.08.2003 asjaõiguslepinguga. Katastritunnus 78401:113:1320.

Enampakkumise alghind: 196 000 eurot.

Kinnisasjale on seatud:
III jagu KOORMATISED JA KITSENDUSED
1 Ostueesõigus Eesti Vabariigi ja seejärel Tallinna linna kasuks. Muinsuskaitseseadus § 27 ja "Kultuurimälestisteks tunnistamine". Kultuuriministri 30.08.1996.a. määrus nr 10, (RTL 1997, 5, 27). 17.04.2003 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 14.07.2003.
2 Isiklik kasutusõigus ühiselt Inna Zahharova (isikukood 45901090217), Sergei Zahharov (isikukood 35708150234) kasuks. Isikliku kasutusõiguse sisuks on õigustatud isikute õigus eluaegselt ja tasuta kasutada korteriomandi reaalosaks olevat eluruumi alalise elukohana. Isikliku kasutusõiguse kustutamiseks piisab õigustatud isikute surma tõendamisest. 14.01.2011 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 31.01.2011.
3 Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Kaire Põlts (isikukood 46711060349), Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. 9.10.2014 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 22.10.2014.
IV jagu HÜPOTEEGID
1 Hüpoteek summas üks miljon viissada kaheksakümmend tuhat krooni Aktsiaselts Hansapank (reg.kood 10060701), Tallinn kasuks, igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele. 17.02.2005 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 02.03.2005.
2 Hüpoteek summas kakssada viiskümmend tuhat krooni Aktsiaselts Hansapank (reg.kood 10060701), Tallinn kasuks, igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele. 19.05.2005 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 02.06.2005.
3 Hüpoteek summas 3 370 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 26.09.2006 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 24.10.2006.

Kinnisasja võõrandamisel kuuluvad III jao kannetest kustutamisele kanne 2 ja 3 ning IV jao kannetest kustutamisele kanded 1, 2 ja 3.

Isikud, kellel on keelumärke kinnistusraamatusse kandmise ajaks sissekandmata õigused müüdavale asjale tuleb need teha enne enampakkumist kohtutäiturile teatavaks ja kohtutäituri nõudmise korral need põhistada.

Enampakkumine algab (pakkumiste tegemise algusaeg) 22.10.2015. a kl 10:00.
Enampakkumine lõpeb 29.09.2015. a kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit.

Enampakkumisele registreerimise kord ja tagatisraha tasumise tähtaeg:
1. Enampakkumisele registreerimine toimub kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee;
2. Tagatisraha 5% müüdava vara alghinnast s.o 9800.00 eurot tuleb tasuda kohtutäituri Kaire Põlts kontole AS SEB PANK nr EE111010 010124476011, selgituseks: ?Tagatisraha ja müüdava vara aadress?;
3. Enampakkumisele registreerimine on avatud alates käesoleva kuulutuse avaldamisest;
4. Enampakkumisele registreerimine lõpeb 21.10.2015 kell 23:59;
5. Enampakkumisele registreerimeseks tuleb esitada järgmised andmed: hinnapakkuja nimi, elukoht või asukoht, e-posti aadress ja telefoni nr, isikut tõendav dokument, esindaja puhul esindusõiguse aluseks olev dokument (notariaalselt tõestatud);
6. Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Korteriühistuseaduse § 7 lg 31 kohaselt, kui korteriomand müüakse täitemenetluses ja korteriühistule tasumata jäänud majandamiskulude ja muude maksete nõue on ostjale teatavaks tehtud, puudub korteriomandi omandajal tagasinõue eelmise omaniku vastu.
Käesolevaga teavitab kohtutäitur, et 31.07.2015 seisuga oli enampakkumisel müüdava korteri suhtes majandamiskulude või muude maksete nõue korteriühistu KÜ KINDRALITE MAJA ees summas 2444,36 eurot.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 5% müüdava vara alghinnast. Tagatisraha tuleb tasuda kohtutäitur Kaire Põlts kontole nr EE111010 010124476011 AS SEB PANK. Tagatisraha loetakse tasutuks tagatisraha kohtutäituri kontole krediteerimisest tagatisraha ulatuses. Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval.
Koheseks tasumiseks loetakse ostuhinna tasumist sularahas või kohtutäituri määratud kontole. Kui ostuhind tasutakse kohtutäituri määratud kontole, loetakse ostuhind kohtutäiturile tasutuks kohtutäituri konto krediteerimisest ostuhinna ulatuses. Kohtutäitur võib kohese tasumisena aktsepteerida ka vähemalt ostuhinna suuruses antud Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi krediidiasutuse tähtajatut, tagasivõtmatut ja tingimusteta maksegarantiid.
Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest kohtutäiturile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse kohtutäiturile teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval. Ostuhinna tasumisel laenuga kohustub ostja tasuma kogu ostuhinna või tagama ostuhinna tasumise kohustuse täitmise krediidiasutuse poolt 15 päeva jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise päevale järgnevast päevast arvates. Ostuhinna tasumist laenuga ei saa taotleda võlgnik. Kinnisasja omandamisele laenuga kohaldatakse täitemenetluse seadustiku (TMS) § 931, 1561 toodut.
Kinnisasjaga tutvumine toimub 14.10.2015 kl 16:00 ja 21.10.2015 kl 16:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole tel 6836391, 5516065, e-post kaire.polts@taitur.just.ee. Kordusenampakkumine toimub kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee.

Alghind: 196 000 euro(t).

Omanik: KELENISSO OÜ (registrikood: 10482796)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=18262 ning tasuda tagatisraha 9 800 eurot Kaire Põlts, kohtutäitur arveldusarvele nr EE111010010124476011 (SEB). Viitenumber: 211533832. Makseselgitus: „Tagatisraha 21.10.2015 23:59 oksjonil ID18262 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Gonsiori tn 17, Tallinn, Harju maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 21.10.2015 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 01.10.2015 kell 18:00 ja lõpeb 21.10.2015 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 22.10.2015 kell 10:00 ja lõpeb 29.10.2015 kell 16:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub 14.10.2015 kl 16:00 ja 21.10.2015 kl 16:00 kinnisasja asukohas. Tutvumise soovist teatada päev enne kohtutäituri büroole tel 6836391, 5516065, e-post kaire.polts@taitur.just.ee. Kordusenampakkumine toimub kohtutäiturite ja pankrotihaldurite e-oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee.
Kohtutäitur Kaire Põlts
Tartu mnt 16B, 10117 Tallinn
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Kaire Põlts
Telefon: 6836390
E-post: kaire.polts@taitur.just.ee
Teadaande number 851635

Pilt Harjumaa, Kuusalu vald, Kiiu alevik, Lääne Lisa järjehoidjatesse

Talu.ja 16,21 ha.

4 474,00 EUR     2015-10-09 11:00:00
Pilt Maardu linn, Ringi tn 3-43 Lisa järjehoidjatesse

korter 77,9m2

26 156,25 EUR 58%     2015-10-09 11:00:00
Pilt Honda Civic*249MBY Lisa järjehoidjatesse

bensiin, ehitusaasta 1998, mootori võimsus 66 kW, mootori maht 1396 cm³

211,00 EUR 40%     2015-10-12 10:00:00
Pilt Sectrust OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.-kood 11418338

2 080,00 EUR 91%     2015-10-12 10:00:00
Pilt OÜ Eurofurnituur Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 10450767

1 000,00 EUR     2015-10-12 11:00:00
Pilt LI Group OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12072631

160,00 EUR 20%     2015-10-12 12:00:00
Pilt Happy Shop OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12157215

160,00 EUR 20%     2015-10-12 12:00:00
Pilt Veod ja Teod OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 10653051

5 000,00 EUR     2015-10-14 12:00:00
Pilt Harju maakond, Vasalemma vald, Rummu alevik, Sireli tn 5-8 Lisa järjehoidjatesse

korter 35,8m2

1 000,00 EUR 79%     2015-10-14 13:00:00
Pilt Jõgevamaa, Kasepää vald, Kükita küla, Jõeääre ja Tiheda küla,Jõeääre Lisa järjehoidjatesse

1/3 kinnisasja kaasomandist.

1 125,00 EUR 63%     2015-10-15 12:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Pallasti tn 34c - 2 Lisa järjehoidjatesse

Jääb ära Korter 30,3m2

33 000,00 EUR     2015-10-15 14:00:00
Pilt MH Studios OÜ Lisa järjehoidjatesse

rg-kood 12274027

192,00 EUR 52%     2015-10-16 12:00:00
Pilt Saaremaa,Laimjala vald, Jõe küla, Saaresalu Lisa järjehoidjatesse

1/6 kaasomandist maatulundusmaast pindalaga 12,21 ha

2 000,00 EUR     2015-10-16 13:00:00
Pilt Osaühing Testudo Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr. 10475365

1 500,00 EUR     2015-10-19 10:00:00
Pilt Nord Petrolium OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 11257601

5 625,00 EUR     2015-10-19 10:00:00
Pilt Brandimpex OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 11429568

512,00 EUR     2015-10-19 10:00:00
Pilt Pribaltic OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 11272842

852,00 EUR     2015-10-19 10:00:00
Pilt Investgroup OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12558859

1 254,00 EUR     2015-10-19 10:00:00
Pilt Saare maakond, Lääne-Saare vald, Austla küla, Lahtepäe Lisa järjehoidjatesse

Pindalaga 1,61 ha

26 500,00 EUR     2015-10-19 11:00:00
Pilt Remirok Osaühing Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 11307807

200,00 EUR     2015-10-19 11:00:00
Pilt A&B Construction OÜ Lisa järjehoidjatesse

reg.kood 12394808

200,00 EUR     2015-10-19 11:00:00
Pilt OÜ Hardwic Lisa järjehoidjatesse

reg.nr 10726933

1 500,00 EUR     2015-10-19 12:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 88-24 Lisa järjehoidjatesse

Korter 19,8m2

8 500,00 EUR     2015-10-19 12:00:00
Pilt Osaühing Mpunio Lisa järjehoidjatesse

Aeg.nr 10378509

700,00 EUR     2015-10-19 13:00:00
Pilt ATV L7eTGB*83XR Lisa järjehoidjatesse

2008.a

1 000,00 EUR     2015-10-19 14:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Erika tn 5a-69/70 Lisa järjehoidjatesse

Korter 34,8m2

5 600,00 EUR     2015-10-19 14:00:00
Pilt Ida-Virumaa, Narva-Jõesuu linn, Vabriku tn 5 Lisa järjehoidjatesse

1/18 kaasomandist elamumaast

6 000,00 EUR     2015-10-19 15:00:00
Pilt Raplamaa, Kehtna vald, Lellapere küla, Pere-8 Lisa järjehoidjatesse

Korter 39,5m2

2 531,25 EUR 58%     2015-10-20 11:00:00
Pilt Harju maakond, Maardu linn, Kallasmaa tn 3-72 Lisa järjehoidjatesse

korter 34,8m2

3 000,00 EUR     2015-10-20 12:00:00
Pilt Harju maakond, Rae vald, Patika küla, Sirmiku tee 41 Lisa järjehoidjatesse

½ kaasomandist

5 625,00 EUR 25%     2015-10-20 13:00:00
#36492 Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Arbu tn 5-35 Lisa järjehoidjatesse

Korter 32,8m2 koos hüpoteegiga.

2 000,00 EUR     2015-10-20 14:00:00
Pilt Harjumaa, Keila vald, Klooga alevik, Metsa tn 24-2 Lisa järjehoidjatesse

3-toaline, eluruumi pind 62,5 m²

9 000,00 EUR 25%     2015-10-20 15:00:00
Pilt Windemere OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.kood 12728066

300,00 EUR     2015-10-21 12:00:00
Pilt Saaremaa, Leisi vald, Koikla küla, Nurme ja Raitla küla,Nurme Lisa järjehoidjatesse

1/2 kaasomandist

10 000,00 EUR     2015-10-21 13:00:00
Pilt Põlva maakond, Veriora vald, Verioramõisa küla, Kopli, KOPLI II Lisa järjehoidjatesse

Ärihoone.

50 000,00 EUR     2015-10-21 14:00:00
Pilt Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Gonsiori tn 17-5 Lisa järjehoidjatesse

Korter 126,4m2

196 000,00 EUR 27%     2015-10-22 10:00:00
Pilt Harjumaa, Tallinna linn, Pirita linnaosa, Merivälja tee 5-E405 Lisa järjehoidjatesse

Eluruum 142,6m2

240 000,00 EUR 35%     2015-10-22 10:00:00
Pilt Vortex Intercom OÜ Lisa järjehoidjatesse

Reg.nr. 11536991

1 000,00 EUR     2015-10-22 12:00:00
Pilt Harjumaa, Raasiku vald, Igavere küla, Pille Lisa järjehoidjatesse

Maatulundusmaa 10ha

25 000,00 EUR     2015-10-22 13:00:00
Pilt Harjumaa, Saku vald, Metsanurme küla, Kuldkinga Lisa järjehoidjatesse

2/35 kaasomandis olevast üldkasutatavast maast, pindala 2402 m²

197,00 EUR 44%     2015-10-27 12:00:00
Pilt Harjumaa, Saku vald, Metsanurme küla, Kuldkinga tee // Sõnajala tee Lisa järjehoidjatesse

2/35 kaasomandis olevast transpordimaast, pindala 9139 m²

282,00 EUR     2015-10-27 12:00:00
Pilt Harjumaa, Saku vald, Metsanurme küla, Nurga Lisa järjehoidjatesse

2/35 kaasomandis olevast üldkasutatavast maast, pindala 3592 m²

253,00 EUR 44%     2015-10-27 12:00:00
Pilt Harjumaa, Saku vald, Metsanurme küla, Sõnajala tee 5, Nurga I Lisa järjehoidjatesse

2/35 kaasomandis olevast maatulundusmaast

338,00 EUR 44%     2015-10-27 12:00:00
Pilt Harjumaa, Keila vald, Klooga alevik, Metsa-Linsi Lisa järjehoidjatesse

maatulundusmaa pindala 8,79 ha.

35 950,00 EUR 44%     2015-10-28 12:00:00
Pilt Põlvamaa, Mooste vald, Kastmekoja küla, Männiku Lisa järjehoidjatesse

Kinnistu 22044m2

4 219,00 EUR 58%     2015-10-29 13:00:00
Pilt Põlva maakond ,Mooste vald, Kadaja küla, Palu A-48,Salu Lisa järjehoidjatesse

Maatulundusmaa 2,6 ha.

6 329,00 EUR 58%     2015-10-29 13:00:00
Pilt Tartu maakond, Rõngu vald, Uderna küla, Ravila-1 Lisa järjehoidjatesse

2-toaline, eluruumi pind 55.8 m², elamispind 32,9 m².

3 165,00 EUR 68%     2015-11-03 11:00:00
Pilt 1/2 Põlvamaa, Värska vald, Tonja küla, Kadri Lisa järjehoidjatesse

Enampakkumisel ½ kaasomandis olevast elamumaast.

1 247,00 EUR 70%     2015-11-05 12:00:00
Pilt Järva maakond,Koeru vald, Visusti küla, Tuumi Lisa järjehoidjatesse

Elektrooniline enampakkumine 1/8 kaasomandist

919,00 EUR 62%     2015-11-10 12:00:00
Pilt Järva maakond, Koeru vald, Vuti küla, Kalju Lisa järjehoidjatesse

1/8 kaasomandist.

720,00 EUR 20%     2015-11-10 12:00:00